PRIVACYBELEID Lion Models B.V.


1. ALGEMEEN:
Met de hierna gebruikte u als aanspreekvorm wordt gebruiker/koper/opdrachtgever bedoeld.
Onderstaand wordt de omgang van Lion Models B.V. met ondermeer de handelsnaam www.liontoys.nl, hierna te noemen Lion Models B.V., met uw persoons- en bedrijfsgegevens beschreven waaronder begrepen het verzamelen, gebruiken en delen van deze gegevens. Dit in relatie tot de door haar geëxploiteerde website(s) zoals bijvoorbeeld www.liontoys.nl en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


2. VERZAMELEN EN/OF VERWERKING:
Wanneer u gebruik maakt van de website van Lion Models B.V. staat u haar ondermeer toe dat zij, voor zover zij dit wenselijk acht, de volgende gegevens van u verzamelt en verwerkt.:
- van alle bezoekers, kopers, bieders op haar website verzamelt en verwerkt Lion Models B.V. standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken op page views, verkeer van en naar haar website. Ook geldt dit ten aanzien van achtergelaten gegevens ten aanzien van IP-adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en andere adresuitingen voor zover opgegeven.
- van adverteerders verzamelt Lion Models B.V. het IP-adres, e-mailadres, per wanneer de adverteerder actief is op Lion Models B.V. en, voor zover opgegeven, naam- adres- en woonplaatsgegevens, telefoonnummer en advertentiegegevens. Bij betaling door de adverteerder geldt dit evenzo ten aanzien van bank– en creditcardgegevens, daaronder begrepen de rekeningnummers. NB: Deze financiële gegevens worden slechts voor eigen gebruik en voor direct betrokken derden, zoals bijvoorbeeld het incassobureau en/of advocatuur gebruikt.
- van gecontroleerde verkopers verzamelen/ bewaren wij de naam- adres- en woonplaatsgegevens, buitenland (indien van toepassing) en -uitsluitend om de juistheid van gegevens te controleren- een kopie van een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs alsmede een kopie van een recent bank- of giroafschrift.
- van deelnemers aan een forum heeft Lion Models B.V. eveneens het recht IP-adressen en de gegevens die zij op het forum hebben geplaatst te verzamelen en te verwerken.
- van deelnemers aan een promotieactie of prijsvraag verzamelt en verwerkt Lion Models B.V. naam- adres- en woonplaatsgegevens, e-mailadres en inzending voor de actie of prijsvraag.
- van mensen die een bericht sturen aan de helpdesk verzamelt en verwerkt Lion Models B.V. IP-adres, naam, e-mailadres, besturingsgegevens pc en de vraag of opmerking.
- naar aanleiding van meldingen kan Lion Models B.V. informatie, persoonsgegevens inbegrepen, verwerken over bepaalde geschillen tussen adverteerders en gebruikers/bezoekers, ondermeer door deze gegevens op te slaan in een Database van Lion Models B.V.. De in dit kader verwerkte gegevens worden niet op grond van eigen onderzoek vastgelegd door Lion Models B.V., maar zijn afkomstig van gebruikers van de website die middels een melding informatie aan Lion Models B.V. verstrekken.
- voortvloeiend uit de meldingen kan Lion Models B.V. informatie verwerken, persoonsgegevens inbegrepen, over (veronderstelde) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen.


Cookies, webbakens
Begripsverklaring:
1. Cookies zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst.
Er zijn verschillende soorten cookies (sessie cookies en permanente cookies, waaronder cookies gebaseerd op Flash-technologie). Sessie cookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van
uw webbrowser. Cookies kunnen uw computer of bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.
2. Webbakens zijn elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst.
Lion Models B.V. of haar serviceproviders kunnen gebruik maken van cookies of webbakens op sommige van haar webpagina’s. Lion Models B.V. kan sessie cookies gebruiken om bijvoorbeeld het navigeren in de website te vergemakkelijken en permanente cookies om bepaalde gebruikersinstellingen te bewaren, zodat het gebruik van de website voor u kan worden geoptimaliseerd. Lion Models B.V. kan permanente cookies gebruiken om bijvoorbeeld meer gerichte informatie op de website te zetten en om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, zoals het verstrekken van service-informatie over haar producten en diensten en gerichte marketing rond haar producten en diensten, evenals gerichte marketing van haar groepsmaatschappijen en eventueel (indien u daar toestemming voor hebt gegeven) door haar zorgvuldig geselecteerde derden. Ook kan Lion Models B.V. permanente cookies gebruiken om het vertrouwen in en de veiligheid van haar website te bevorderen.
Het gericht gebruik van cookies kan Lion Models B.V. helpen bij het maken van analyses over het gebruik van haar website en stelt Lion Models B.V. in staat om haar klanten gerichte dienstverlening, inhoud en reclame aan te bieden. Ook stelt het gebruik Lion Models B.V. in staat om de promotionele effectiviteit te meten en om het vertrouwen in en veiligheid van haar website te bevorderen.


Ter informatie;
- Bepaalde aan te bieden en aangeboden functionaliteiten zijn alleen beschikbaar door gebruik van cookies,
- Lion Models B.V. kan cookies gebruiken om haar te helpen u te identificeren en uw ingelogd-status te behouden;
- U bent vrij om cookies te weigeren voor zover uw browser u daartoe in staat stelt. Het kan wel uw gebruik van sommige websites of diensten van Lion Models B.V. in de weg staan. Raadpleeg desgewenst de helpfunctie van uw browser en de Flash-instellingen.
Lion Models B.V. kan met serviceproviders werken die cookies of webbakens op uw computer zullen zetten om anonieme informatie te verzamelen over de manier waarop u de website van Lion Models B.V. gebruikt. De verkregen informatie stelt hen in staat om Lion Models B.V. te helpen bij inhoudelijk klantgerichte reclame. Het is niet de bedoeling dat deze bedrijven enige persoonsgegevens over u te verzamelen met behulp van deze technologieën.


3. DOEL GEGEVENSVERWERKING EN DOORGIFTE:
De verkregen gegevens worden door Lion Models B.V. enkel ten behoeve van eigen gebruik aangewend en beperkt voor derden. Hierbij dient u o.a. te denken aan:
- het leveren van haar diensten en of handel op www.liontoys.nl en andere ondersteunende promotionele activiteiten;
- het bevorderen van veilige handel via Lion Models B.V., het detecteren en opvolgen van tips en/of meldingen met betrekking tot onrechtmatig handelen via haar website
- ten behoeve van gebruikers voor het beantwoorden van hun vragen;
- het vastleggen/constateren van meldingen aangaande geschillen en (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten;
- het aan bepaalde derden verstrekken van (persoon)gegevens, zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties, indien Lion Models B.V. daartoe gehouden is op grond van wet- en regelgeving of daartoe aanleiding ziet op grond van dit privacybeleid;
Dit kan evenzo geschieden in civielrechtelijke kwesties ten behoeve van de waarheidsvinding bij een geschil waarbij Lion Models B.V. rechtens direct, of wel indirect betrokken is of kan gaan worden;
- het afdwingen van naleving van Gebruiksvoorwaarden en/of Beleidsregels van Lion Models B.V.;
- het innen van vergoedingen;
- voor zover er sprake is van eenmalige machtiging(en) worden het gebruikte bankrekeningnummer en de adresgegevens door Lion Models B.V. bewaard om ertoe bij te dragen, dat u deze gegevens maar één keer hoeft in te voeren en verder uit het oogpunt van
fraudepreventie- en bestrijding. Voor dezelfde doeleinden worden indien anders wordt betaald dan door middel van een eenmalige machtiging, geen creditcardnummers of bankrekeningnummers bewaard, maar wel de soort creditcard en de gebruikte bank;
- het meten van de belangstelling voor de diensten van Lion Models B.V. en het bevorderen van gebruikersgemak van de website;
- informatie aan gebruikers over diensten en updates;
- onder het beding dat u daarvoor uw t5estemming heeft verleend, het verzenden van reclame-uitingen afkomstig van zorgvuldig door Lion Models B.V. geselecteerde partijen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gerichte aanbiedingen van deze derden op basis van uw gebruik van de diensten van Lion Models B.V. of door u opgegeven voorkeuren;
- eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.


4. INFORMATIEGEBRUIK VAN LION MODELS B.V.:
U mag persoonsgegevens van een andere gebruiker die u hebt verzameld op de website van Lion Models B.V. uitsluitend gebruiken voor reacties op een bepaalde plaatsing van die andere gebruiker en niet voor het versturen van spam of voor het verzamelen en verder verwerken van persoonsgegevens wanneer die andere gebruiker daarvoor niet uitdrukkelijk zijn of haar toestemming voor gegeven heeft.
Lion Models B.V. kan berichten die via haar website worden verstuurd blokkeren met bijvoorbeeld automatische middelen teneinde de verspreiding van spam tegen te gaan.


5. WIJZIGEN EN VERWIJDEREN:
U kunt uw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen op de website van Lion Models B.V. of door haar laten wijzigen of verwijderen. Voor de handelingen die Lion Models B.V. ten behoeve daarvan voor u dient te verrichten is zij gerechtigd u daarvoor kosten in rekening te brengen. Lion Models B.V. kan het bekijken, wijzigen of verwijderen weigeren wanneer zij al het vermoeden heeft, dat zulks kan conflicteren met de ”wet bescherming persoonsgegevens” en of strijdig is met legitieme verzoeken van overheidswege.
Lion Models B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.


6. BEVEILIGING:
Lion Models B.V. doet haar best om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt diverse technische- en organisatorische maatregelen, onder andere; codering, wachtwoorden, fysieke beveiliging. Dit met het doel verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.


7. SLOTBEPALING:
Het staat Lion Models B.V. vrij om dit beleid te allen tijde aan te passen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Lion Models B.V. raadt u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen naar info@liontoys.nl.
Dit privacybeleid is samengesteld door De Incassokamer B.V. en ingegaan op 21-05-2013
© copyright, De Incassokamer B.V.

 

DISCLAIMER
Deze website van Lion Models B.V. met ondermeer de handelsnaam www.liontoys.nl, hierna te noemen Lion Models B.V., is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet. Het kan echter voorkomen, dat op enig moment niet alle informatie daarop actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van de website heeft een informatief karakter en er kunnen geen rechten door gebruiker/koper/opdrachtgever aan ontleend worden. Hierin wordt ondermeer tariefinformatie begrepen.
Uitzondering hierop vormen de toepasselijke algemene voorwaarden van Lion Models B.V.. die voor alle offertes, transacties en gebruik van deze website gelden.
Lion Models B.V. behoudt zich ondermeer ten alle tijden het recht voor om verbeteringen en/ of wijzigingen aan te brengen aan deze website
Er wordt door Lion Models B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van haar website en/of het gebruik van de daarop vermelde/geplaatste informatie. Uitzondering hierop is wanneer er sprake is van bewijsbare schuld op grond van grove nalatigheid door Lion Models B.V..
Lion Models B.V. kan evenmin instaan voor de omstandigheid wanneer enige informatie op deze website niet beantwoordt aan het doel waarvoor de betreffende informatie geraadpleegd wordt.
Grafische en/of tekstuele weergave van deze website mogen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Lion Models B.V. niet verveelvoudigd of, openbaar gemaakt worden. Ook mogen ze niet opgeslagen worden in een geautomatiseerd (gegevens) bestand. Dit alles in welke vorm of wijze dan ook.
Voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie acht Lion Models B.V. zich niet aansprakelijk.
Onder uitdrukkelijk voorbehoud van alle rechten door Lion Models B.V..

 
Lion Toys Nieuws
Spielwarenmesse
26-01-2018

Van 31 januari t/m 4 februari 2018 vindt de gro
...

»Lees meer
Verzending pakketten
15-01-2018

I.v.m. voorraadtelling zullen er geen pakketten
...

»Lees meer
Tekno Event Model
05-01-2018

19 mei: 13e editie van het Tekno Event

Tr
...

»Lees meer
Bloemen en groenten
05-01-2018

Holland staat al decennia lang bekend om zijn b
...

»Lees meer
90 jaar Tekno
31-12-2017

Het jaar 2017 is alweer bijna ten einde en we m
...

»Lees meer